Pastoraat

Het pastoraat wordt verzorgd door de predikant(en), wijkouderlingen, wijkmedewerk(st)ers en leden van de Zusterkring. Namen en contactpersonen zijn in de Kerkgids opgenomen.

Samengevat zijn hun taken als volgt te omschrijven: 

Predikanten

Tot opbouw van de gemeenten zijn aan predikanten onder meer de volgende taken toevertrouwd:

  • de bediening van het Woord door het voorgaan in de kerkdiensten,
  • de bediening van de sacramenten (o.a. Heilige Doop en Heilig Avondmaal).
  • de verzorging van catechese en toerusting en de herderlijke / pastorale zorg, onder meer door het bezoeken van leden van de gemeente.

Betreffende het pastoraat is onze gemeente onderverdeeld in vier wijken

De uitwerking van de indeling van de vier wijken is terug te vinden in de Kerkgids.

Wijkouderlingen

De wijkouderlingen werken tot opbouw van de gemeente samen met de predikant(en). Dit betekent dat ook zij de zorg voor de gemeente als gemeenschap hebben en dat zij medeverantwoordelijkheid dragen voor de bediening van het Woord en de sacramenten.

Verder zijn de pastorale/ herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente, en de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten belangrijke aspecten.

Behalve de hiervóór genoemde wijkouderlingen hebben de volgende geledingen nog een taak in de pastorale activiteiten in de gemeente:

Wijkmedewerk(st)ers

De wijkmedewerk(st) ers richten zich vooral op het bezoeken van gemeenteleden en onderhouden contacten met predikanten en wijkouderlingen over het wel en wee van gemeenteleden.

Zusterkring

De leden van de Zusterkring brengen namens de kerk een bezoek aan de kerkleden bij geboorte, huwelijk en huwelijksjubilea, verjaardagen vanaf 75 jaar en bij zieken (als daarvan melding is gemaakt op de nieuwsbrief of persoonlijk gemeld bij het betreffende zusterkring lid of de coördinator in uw wijk (= de wijkouderling).