Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door  de ambtsdragers van de gemeente. Alle ambten dienen vertegenwoordigd te zijn. Dat betekent dat naast de predikant(en), ook ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester in de kerkenraad zitting hebben. Deze verschillende geledingen hebben elk hun specifieke onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk zijn  en waarvoor zij bevoegdheden  hebben gekregen van de kerkenraad als geheel, oftewel van de Voltallige Kerkenraad.

Aan ambtsdragers kunnen  zo specifieke taken worden toegewezen, terwijl zij ook van bepaalde taken vrijgesteld kunnen zijn, bijvoorbeeld in het geval van jeugdouderlingen en ouderlingen-kerkrentmeester. De kerkenraad kiest  uit zijn midden een Moderamen. Het Moderamen is te beschouwen als het dagelijks bestuur.

De samenstelling van de kerkenraad, het Moderamen, het college van Diakenen en het college van Kerkrentmeesters is terug te vinden in de Kerkgids.

Taken

De (Voltallige) Kerkenraad heeft tot taak: de zorg voor de dienst van het Woord en de sacramenten (bijv. bediening Heilige Doop en viering Heilig Avondmaal) en het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld, alsmede de zorg voor missionaire, diaconale en pastorale arbeid in de gemeente. Hierbij moet als taak ook worden genoemd het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken. Verder wordt van de kerkenraad gevraagd zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld te bespreken. (Een classis is een regionale vergadering binnen een protestants kerkgenootschap, onze Nieuwendijkse kerk behoort tot de classis Heusden-Almkerk). Bij dit alles is uiteraard ook zorg voor materiële en financiële aspecten noodzakelijk.

De doelen en activiteiten om deze doelen te bereiken  worden door  de kerkenraad in een beleidsplan vastgelegd. Dit plan wordt regelmatig tegen het licht gehouden en voor zover nodig aangepast.

Uit de voorgaande beschrijving blijkt al dat er een breed scala van onderwerpen is waarover de kerkenraad zich dient te buigen. Binnen de kerkenraad houden verschillende geledingen zich bezig met specifieke  werkgebieden (al staan zij natuurlijk niet los van elkaar): dit zijn: Pastoraat  (predikanten en ouderlingen), Diaconie (diakenen) en het College van Kerkrentmeesters (ouderling- kerkrentmeesters, bijgestaan door kerkrentmeesters, waarbij de laatsten geen zitting hebben in de kerkenraad).

Moderamen

Het Moderamen vormt het dagelijks bestuur van de (Voltallige) Kerkenraad. De taken en bevoegdheden van het Moderamen zijn samengevat:

  • Het voorbereiden en bijeenroepen van kerkenraadsvergaderingen en het formuleren van voorstellen naar de kerkenraad ten behoeve van beleidsvorming.
  • Verder het onder verantwoordelijkheid en met mandaat van de kerkenraad uitvoeren van zaken van formele en administratieve aard, alsmede het uitvoeren van kerkenraadsbesluiten en van zaken die geen uitstel gedogen.

Het werkgebied van het Moderamen bestrijkt net als dat van de Kerkenraad de volle breedte van onderwerpen die behandeld dienen te worden. Vandaar ook dat elk hiervóór genoemd ambt erin is vertegenwoordigd. In elke nieuwe “jaargang” van de kerkenraad wordt de samenstelling van het Moderamen opnieuw besproken en vastgesteld.