Beleid

In de gemeentevergadering van 6 april zijn de beleidsintenties van de verschillende geledingen besproken en vastgesteld. Zij vormen de uitgangspunten voor de komende tijd, nu het oude beleidsplan, dat een aantal jaren geleden het levenslicht zag, aan herziening toe was.

Deze keer is gekozen voor een beknopt beleidsstuk dat als groeidocument dient te worden beschouwd. Dit heeft als voordeel dat het flexibel is en afhankelijk van ervaringen en eventueel veranderende inzichten gemakkelijk kan worden aangevuld / aangepast.

De vastgestelde verschillende intenties van de verschillende geledingen houden het volgende in: 

Beleidsintenties geledingen

Beleidsintenties Jongerenraad

Wij willen met en voor kinderen en jongeren een veilige plek zijn waar

 • ‘samen’ voorop staat
 • we met elkaar de geloofstaal uitproberen en spreken
 • ruimte is om te kunnen ontdekken wie we/ze zijn

in het licht van Gods liefdevolle trouw.

Beleidsintentie van de Pastorale raad

In het pastorale werk
*   zoeken we mensen actief op onder alle generaties
*   stimuleren we gemeenteleden in het onderling omzien naar elkaar
*   werken de pastoraal betrokkenen aan het versterken van de teamgeest
om zo samen gemeente te zijn en voor elkaar te zorgen.

Beleidsintenties Diaconie.

De diakenen zullen, gedragen door de hele gemeente, de liefde van God zichtbaar maken aan hen, die hulp nodig hebben binnen en buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld. Dus oog en oor hebben voor vergeten/verwaarloosde groepen van mensen, die verdrukt worden of in de knel geraakt zijn.

Onze Bijbelse motivatie is “dienen”, dienstbaar zijn, met Jezus als voorbeeld.

Dit houdt o.a. concreet in:

–    Hanteren van een armoede beleidsplan in samenwerking met de Gemeente Altena

(Armoedepact)

–   Verzorgen van collecten/deurcollecten en de doelen ervan bepalen, soms in samenwerking

met de Hervormde diaconie.

–    Verzorgen van het Heilig Avondmaal, ook in het Steunpunt.

–    Kerstpakkettenactie in samenwerking met de Hervormde Kerk te Nieuwendijk.

–    Maandelijks bloemetje bezorgen bij mensen, die verblijven in verzorgingshuizen o.i.d. elders,

en “het we denken aan je bloemetje” voor iemand uit de kerk, die het gebruiken kan om

wat voor reden ook.

Ook onder de Diaconie vallen: ZWO, De Zusterkring, Radio Zonneschijn, wereldwinkel en het kerkvervoer.

Beleidsintenties College van Kerkrentmeesters

“Zij namen van Mozes alle geschenken in ontvangst die de Israëlieten voor de bouw van het heiligdom gebracht hadden. Men bleef vrijwillig gaven brengen, iedere morgen weer, totdat de vaklieden die aan het heiligdom werkten hun werk onderbraken, en zij Mozes lieten weten dat de mensen veel meer bijeenbrachten dan nodig was voor het werk waartoe de Heer opdracht had gegeven”. (Exodus 36: 3-6) 

 1. De hoofdtaak van het College van Kerkrentmeesters (CvK) is er voor zorg te dragen dat nu en in de toekomst voldoende gelden beschikbaar zijn om de geplande jaarlijkse activiteiten uit te kunnen voeren. Uitgangspunt daarbij is een sluitende begroting en jaarrekening.
 2. De inkomsten komen voor het grootste gedeelte uit bijdragen van gemeenteleden. Dit zijn de vrijwillige bijdragen, schenkingen en legaten, giften voor speciale doeleinden en collecteopbrengsten. Om een gezond beheer te bestendigen, zet het CvK zich in om gemeenteleden te stimuleren tot een goed geefgedrag. Een financieel gezonde kerk is een onmisbare voorwaarde voor een goed functionerende gemeente.
 3. De uitgaven; Er wordt kritisch bekeken welke uitgaven noodzakelijk zijn, waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk binnen de begroting te blijven.

Het CvK zal voor de geldwerving de komende jaren het volgende doen:

 1. deelname aan de actie Kerkbalans
 2. het (extra) blijven benaderen van bepaalde groepen
 3. de gemeente bekend maken met Erfstellingen, Legaten en fiscale mogelijkheden
 4. het stimuleren van bijzondere acties (zoals kerst-en rommelmarkt)
 5. extra aandacht voor (speciale) collecten en mogelijkheid tot digitaal collecteren

Eén en ander zal vertaald worden in de jaarlijkse financiële begroting.

Dit houdt concreet in:

 1. Beheer van de gebouwen en meerjaren onderhoudsplan (jaarlijks dienen de kerkelijke gebouwen gecontroleerd te worden op hun staat van onderhoud).
 2. Beheer en onderhoud orgel. Het orgel in onze kerk is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Het huidige Van Vulpen-orgel dateert uit 1960 is een omvangrijk en gecompliceerd instrument, een kostbaar bezit dat goed onderhouden moet worden.
 3. Veiligheid gebouwen ARBO/BHV
 4. Archief (van analoog naar digitaal).

Aandachtspunten van beleid 2022-2027;

 1. Extra financiële middelen beschikbaar stellen voor jeugd en jongerenbeleid
 2. Verduurzaming kerkgebouwen (bijv. isolatie en zonnepanelen)
 3. Optimalisatie beheer en gebruik Beeld- en Geluidsinstallatie

Archief

Het beheren van archieven is méér dan het bijhouden van archieven. Het gaat hierbij om het zorg dragen voor een goede bewaarplaats. Inmiddels heeft er een inventarisatie plaatsgevonden om de meest waardevolle archiefdocumenten onder te brengen bij het streekarchief te Heusden. Verder is er overleg gaande om ook de opbouw van het recente archief te gaan opzetten en continueren. 

Beleidsintentie Liturgie

Onze vieringen van goed nieuws

*    variëren in liedkeuze, muziekstijl en audiovisueel materiaal
*    bieden een platform aan lokaal talent
*    bereiden we zoveel mogelijk gezamenlijk voor

omdat we geloven dat het goede nieuws in allerlei toonaarden moet klinken

Tenslotte:

Zoals genoemd: de beleidsintenties vormen een groeidocument. Regelmatig zullen onderwerpen die daarin zijn opgenomen tegen het licht worden gehouden tijdens  kerkeraadsvergaderingen en in overlegsituaties van de genoemde geledingen. De gemeente wordt van de resultaten. op de hoogte gehouden. Maar: gemeente zijn we samen. Dat houdt onder andere in dat het meedenken van ons allen zeer wordt gewaardeerd. Ideeën die bijdragen aan de verdere ontwikkelingen van het beleid zijn dan ook van harte van welkom.